Открытый областной творческий конкурс “С юмором по жизни”

С положением конкурса можно ознакомиться тут: http://dko-mogilev.by/polozhenie-otkrytogo-oblastnogo-tvorcheskogo-konkursa-s-jumorom-po-zhizni/